วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์
ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


นางวันเพ็ญ สายบัว
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ศษ.บ.(พัฒนาการเด็ก)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


นายณรงศักดิ์ ภมร
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ค.บ.(ประถมศึกษา) วิทยาลัยครูหมุ่บ้านจอมบึง


นางสุภัทรา ภมร
ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ค.บ.(ชีววิทยา) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

นางอภิชา ชัยมงคล
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนงขาม
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสาวปณิตา ศิลารักษ์
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ค.ม. (ปฐมวัยศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายทองอยู่ ใจชื่น
พนักงานบริการ
วุฒิ ป.4